REFERENZEN

Geberit AG, Deutschland

Unsere Erfahrungen und unser Wissen wird durch eine Liste der Unternehmen und Kunden, mit denen wir noch immer zusammengearbeiten, bestätigt.
Slowenien:
Štore Steel d.o.o.
TPS – IMP d.o.o.
Mollier, Engineering, Produktion, Dienstleistungen, Handel d.o.o.
TPV d.d.
KLS Ljubno d.o.o.
Gorenje, d.d.
Termoplasti-Plama d.o.o.
Henkel Slowenien, d.o.o.
Henkel Serbien, d.o.o.
Paloma, d.d.
Žito prehrambena indutrija, d.d.
Cinkarna Celje, d.d.
Ljubljanske mlekarne, d.d.
ETA Cerkno, d.o.o.
Valkarton, d.d.
Fructal živilska industrija, d.d.
Gorenje, d.d.
JUB-H, d.d.
JUB Serbien, d.o.o.
Libela Elsi, d.o.o.
Talum, d.d.
Perutnina Ptuj, d.d.
Unior, d.d.
Droga Kolinska, d.d.
Merkur, d.d.
Esot, d.o.o.
ERA Velenje, d.d.
TIM Laško, d.d.
Presad, d.o.o.
TAB, d.d.
Ursa Slowenien, d.o.o.
Radeče papir, d.d.
Enerles, d.o.o.
Steklarna Hrastnik, d.d.
Geberit Slowenien, d.o.o.
Ausland:
Holzindustrie Leitinger, GmbH, Deutschland
Empfinger Rindenmulch, GmbH, Österreich
Scherf Gmbh & Co KG, Österreich
Mettler-Toledo Internacional, Inc., Spanien
Frantschach, AG, Österreichstrija
BEN Bioenergie Niedersachsen, GmbH, Deutschland
Ernstbrunner Kalktechnik, GmbH, Österreich
Pelletsproduktion Sachsen, GmbH, Deutschland
Henkel CEE, GmbH, Österreich
Istravino, Kroatien
Xella Baustoffe, GmbH, Deutschland
AME , GmbH, Österreich
Ricoter Erdaufbereitung, AG, Schweiz
Tschopp Holzindustrie, AG, Schweiz
Gregor Ziegler, GmbH, Deutschland
Vindija, Kroatien
BINDERHOLZ, GmbH, Deutschland
BioPELL, GmbH, Deutschland
Renci, Kroatien