Varstvo pred požarom

Požar je ena od hujših nezgod, ki se lahko dogodi. Da bi možnost nastanka požara zmanjšali na najnižjo možno raven, je potrebno področje požarne varnosti urediti v skladu z zahtevami zakonodaje.
Požarni red in ocena požarne ogroženosti
Vsi lastniki ali uporabniki poslovnih ter industrijskih objektov morajo izdelati oceno požarne ogroženosti in določiti požarni red.

Požarni in evakuacijski načrti
Za požarno bolj ogrožene objekte (ocena požarne ogroženosti 3 ali višje stopnje) in za objekte, v katerih se zbira več ljudi (nad 100 ljudi), je treba izdelati tudi požarne načrte in načrte evakuacije ob požaru. Lastnik ali uporabnik takega objekta mora en izvod požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju, kjer je objekt lociran.

Vaja evakuacije
Lastniki ali uporabniki požarno bolj ogroženih objektov (ocena požarne ogroženosti 3 ali višje stopnje) in objektov, v katerih se zbira več ljudi (nad 100 ljudi), morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

Pooblaščena oseba
Lastnik ali uporabnik objektov lahko pooblasti ustrezno usposobljeno fizično ali pravno osebo, ki v imenu lastnika oz. uporabnika objekta skrbi za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Kljub temu pa je lastnik oz. uporabnik objektov še vedno odgovoren za izvajanje omenjenih ukrepov.

Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom
Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom.

Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
Delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, mora v požarnem redu za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer se opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 delavcev v izmeni mora določiti še po eno odgovorno osebo.
Delodajalec, ki mora izdelati poleg požarnega reda tudi načrt evakuacije in požarni načrt, mora v požarnem redu izmed zaposlenih v vsaki izmeni določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije, ne glede na število delavcev iz prejšnjega odstavka. Delodajalec mora na vsakih 200 ljudi v objektu določiti izmed zaposlenih v vsaki izmeni še po eno osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije.

NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽAROM IZVAJAMO DELA NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

  • Strokovne naloge varstva pred požarom v skladu z zakonom o varstvu pred požarom,
  • pripravljamo dokumentacijo po predpisih o požarni varnosti (požarni redi z prilogami, požarni načrti, načrti evakuacije, ocene požarne ogroženosti) za vse vrste objektov,
  • usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
  • svetovanje, strokovna pomoč in organizacija vaj evakuacije iz objektov,
  • svetujemo pri določanju in usposabljanje odgovornih oseb za začetno gašenje in evakuacijo, usposabljanje za izvajanje vročih del,
  • pogodbeno izvajamo predpisane strokovne naloge.