Varnost in zdravje pri delu

Varnost in zdravje pri delu je skrb vsakega izmed nas. Z izboljšanim stanjem na področju varnosti in zdravja pri delu dosežemo boljše počutje zaposlenih, boljšo izrabo sredstev za delo, večjo produktivnost in večji dobiček.
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

Opravljanje nalog strokovnega delavca za varnost pri delu pri naročnikih
V podjetjih in ustanovah naročnikov opravljamo zakonsko predpisane naloge strokovnega delavca, ki ga morajo določiti vsi delodajalci (ne glede na število zaposlenih in dejavnost). Bistvene naloge strokovnega delavca za varnost pri delu so: izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti, opravljanje preiskav delovnega okolja ter pregledov in preizkusov delovne opreme, spremljanje stanja v zvezi s nezgodami pri delu, izdelava navodil za varno delo, usposabljanje delavcev za varno delo itd. Naštete naloge razširimo še s celovito organizacijo, svetovanjem in nadzorom pri naročniku, sodelovanjem pri inšpekcijskih pregledih in izvajalcem medicine dela, spremljanjem zakonskih zahtev, uvajanjem tehnoloških novosti itd.

Usposabljanje zaposlenih iz varnosti pri delu
Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije, delovne opreme ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu ter periodično.
Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

Pregledi in preizkusi delovne opreme

Delodajalec mora zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom ali po premestitvi na drugo delovno mesto pregleda pristojna oseba. Ta izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da delavcem zagotavlja varno delo.
Nadzor nad delovno opremo je treba zagotoviti z rednimi, kontrolnimi pregledi in preizkusi, kateri se morajo zagotovljeni v rokih, ki jih določi proizvajalec. Če proizvajalec rokov za periodične preglede ne določi, jih je treba zagotoviti v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

Preiskave škodljivosti delovnega okolja
Ustreznost delovnih razmer je treba preveriti z izvedbo preiskav škodljivosti delovnega okolja. Obseg meritev (določitev parametrov) je odvisen od posameznega delovnega okolja oz. razmer, ki so zanj značilne. Dobljeni rezultati meritev so vodilo za izvedbo ukrepov, potrebnih za zaščito zdravja delavcev na delovnih mestih.

NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IZVAJAMO DELA NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

 • Opravljanje nalog strokovnega delavca varnosti pri delu v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
 • pogodbeno izvajanje vseh vrst storitev s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • izdelava navodil za varno delo,
 • strokovna pomoč, svetovanje, organizacija, usklajevanje in usmerjanje poverjenih in drugih vodilnih delavcev za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu,
 • svetovanje in pomoč pri izbiri osebne varovalne opreme, pri ergonomiji delovnih mest in pri izbiri delovne opreme,
 • pregledi in preizkusi delovne opreme,
 • izvajanje predpisanih meritev in preiskav parametrov delovnega okolja (osvetljenost, toplotno udobje),
 • organizacija in izvajanje usposabljanja zaposlenih za varno delo,
 • usposabljanje in preizkus znanja za upravljavce viličarjev, dvigal, upravljavci gradbene mehanizacije itd.),
 • organizacija in vodenje predpisanih evidenc,
 • organizacija predpisanih meritev in preiskav parametrov delovnega okolja (hrup, vibracije, prah, kemične škodljivosti),
 • izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja.