Terms and conditions

SPLOŠNA DOLOČILA:

I. Veljavnost splošnih določil

Splošni pogoji prodaje so sestavni del prodajnih poslov, v kolikor kupec izrecno s pisno izjavo ne zavrne njihove uporabe. Vsaka sprememba ali odstopanje od splošnih pogojev prodaje mora biti dogovorjena pisno. V primeru nerazumljivosti se za spremenjeni dogovor štejejo samo dogovori v pisni obliki. Ti splošni pogoji urejajo vse zavezujoče odnose med podjetjem ETRA d.o.o. Svetelka 5, 3222 DRAMLJE (v nadaljnjem besedilu prodajalec oz. ETRA) in kupci storitev in izdelkov prodajalca. ETRA si pridržuje ekskluzivno pravico za morebitno spremembo splošnih pogojev.

II. Ponudbe in naročila

Ponudbe s strani prodajalca kupcu, so brez ustreznega pisnega naročila kupca za prodajalca neobvezujoče. Prodajalec se obvezuje, da bo izpolnil pogoje iz ponudbe oziroma iz predračuna samo v okviru pogojev navedenih v ponudbi oziroma v predračunu. Posel prodajalec izvede na podlagi pisnega naročila v katerem se sklicuje na številko ponudbe oziroma predračuna prodajalca, ˝Splošne prodajne pogoje Etra d.o.o.˝ in na pisne potrditve prejema naročila – Potrdilo naročila. Telefonsko naročilo je veljavno v primeru, ko prodajalec pošlje pisno potrditev naročila – Potrdilo naročila.

III. Cene in plačilni pogoji

Prodajalec v izdanih ponudbah oziroma v izdanih predračunih upošteva cene iz trenutno veljavnih cenikov prodajalca. Vse cene veljajo FCO skladišče prodajalca, če na ponudbi ni zapisano drugače. V ponudbah, potrditvah naročila, fakturah ter pri ugotavljanju prehoda nevarnosti se uporabi najnovejšo verzijo INCOTERMS klavzule. Posel, za katerega prodajalec potrdi naročilo, se izvede po ceni, kot je bila dogovorjena v času naročila. Prodajalec ima pravico spremeniti ceno v primeru kakršnekoli spremembe v količinah, načrtih in v specifičnih lastnostih izvedenega posla. Vse dajatve, vključno z davki, carino, pristojbinami in podobno predstavljajo stroške kupca, če pri potrditvi naročila ni dogovorjeno drugače. Običajni plačilni rok je 30 dni od dneva izdaje računa – razen kadar je na ponudbi navedeno drugače. V primeru drugačnih plačilnih pogojev, zapisanih v Potrditvi naročila ali sklenjeni pogodbi med prodajalcem in kupcem, veljajo pogoji določeni v Potrditvi naročila ali pogoji določeni v pogodbi. Šteje se, da je plačilo realizirano, ko so denarna sredstva na računu prodajalca. Prodajalec ima pri zamudah plačil pravico zaračunati zakonsko določene zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v zvezi z izterjavo plačila.

IV. Izvedba posla

Okvirni rok za izvedbo posla je naveden na potrditvi naročila oz. v pogodbi. ETRA si v primerih izrednih dogodkov (višja sila, zastoji v proizvodnji, okvare strojev in naprav in v drugih izrednih okoliščinah) pridržuje pravico do podaljšanja roka za izvedbo posla za čase enake trajanju izrednih dogodkov. ETRA si izrecno pridržuje pravico do delnih izpolnitev naročila in ustavitve bodočih dobav v primeru nepravočasnega plačila.

V. Lastninska pravica

Blago ostaja last družbe ETRA do celotnega poplačila denarnih obveznosti. V primeru nadaljnje prodaje kupec blaga odstopi vse terjatve, izvirajoče iz nadaljnje prodaje na družbo ETRA do dokončnega poplačila. V primeru, da kupec ravna v nasprotju s Potrditvijo naročila ali v nasprotju s sklenjeno pogodbo, zlasti v primerih nastanka plačilnih zamud, je kupec dolžan prodajalcu blago vrniti. V tem primeru se ne šteje, da je prodajalec odstopil od pogodbenega razmerja s kupcem razen, če prodajalec tega izrecno ne izjavi v pisni obliki.

VI. Jamstva za odpravo napak s strani prodajalca

Kupec je dolžan očitne napake sporočiti prodajalcu takoj ob prevzemu, skrite napake pa najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko so napake s strani kupca bile odkrite, sicer kupec izgubi pravico iz naslova jamstev za odpravo napak. Prodajalec ne prevzema jamstva za napake blaga v primerih, ko je bilo blago uporabljeno za druge namene, kot so nameni določeni in navedeni v pogodbi. Prodajalec ne prevzema jamstva za skrite napake ali očitne napake blaga po preteku 12 mesecev od dneva dobave. Kupec in prodajalec se v primeru upravičene reklamacije dogovorita za eno ali več možnosti: znižanje cene, odpravo napake, nadomestno dobavo blaga.

VII. Odgovornost

ETRA prevzema jamstvo, da je izvedeni posel in dobavljeno blago brez napak in v skladu s specifikacijo (pogodba, ponudba, predračun) ob naročilu in/ali potrditvi naročila. V primeru odstopanja od dogovorjene količine ali od dogovorjene kvalitete se prodajalec zaveže nadomestiti ali popraviti reklamirano blago. Za škodo na strani kupca zaradi izgube proizvodnje, izgube dobička, izgube poslovnega interesa in podobno ETRA NE prevzema odgovornost.

VIII. Odstop terjatev in obvestila

Kupec se zavezuje, da ne bo tretjim osebam odstopil nobene terjatve do prodajalca brez njegove predhodne pisne potrditve. Pogodbeni stranki se strinjata, da se kot pisno veljavna štejejo tudi sporočila posredovana preko ostalih medijev za komuniciranje kot sta npr. fax, elektronska pošta.

IV. Garancijski pogoji

Prodajalec izjavlja, da so vsi uporabljeni materiali v izdelkih določenih s pogodbo ali naročilom enake ali višje kvalitete, kot je to določeno v pogodbi ali naročilu. Kupec mora izdelke uporabljati kot dober gospodar in v skladu z navodili prodajalca. Garancija ne velja za napake na izdelkih, ki so posledica poškodb nastalih med prevozom, zaradi nestrokovne montaže s strani kupca ali uporabe izdelka pod pogoji, ki odstopajo od pogojev določenih v povpraševanju s strani kupca ali ob neupoštevanju navodil za uporabo izdelka s strani kupca. Garancija za montažna dela in vgrajene materiale znaša 12 mesecev. V primeru napake blaga si prodajalec pridržuje izbiro, kako bo izpolnil garancijo za blago: ali bo na obstoječem izdelku odpravil napako ali pa bo obstoječi izdelek nadomestil z novim izdelkom ali pa bo kupcu izdelka ponudil odškodnino. Garancijski pogoji s strani prodajalca ne veljajo v primerih, ko: kupec (ali tretja nepooblaščena oseba) posega v izdelek izven opredelitev navodil za uporabo izdelka ali, ko kupec sam (ali tretja nepooblaščena oseba), brez vednosti prodajalca izvaja ali poskuša izvajati popravila izdelka. V teh primerih preidejo nadomestni deli v last prodajalca. Prodajalec prevzema jamstvo za popravila, ki so izvedena s strani prodajalca. Kupec je upravičen odstopiti od pogodbenega razmerja ali pa je kupec upravičen zahtevati znižanje dogovorjene kupnine v primerih, ko prodajalec ne more izpolniti obveznosti iz garancijskih pogojev: bodisi, da kupec ni pripravljen zamenjati obstoječega izdelka z novim izdelkom, bodisi, da na izdelku ni uspešno odpravljena napaka niti v tretjem poskusu odprave napake s strani kupca.

X. Reševanje sporov

Ta splošna določila se uporabljajo za določitev razmerij med prodajalcem in kupcem, ki niso določena v pogodbi. V primeru, da prodajalec in kupec skleneta posebno pogodbo v kateri določila niso v skladu s temi določili, veljajo med prodajalcem in kupcem določila iz posebne pogodbe. Za reševanje morebitnih sporov med kupcem in prodajalcem ] je pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.