Quality Policy

POLITIKA KAKOVOSTI

Strateška usmeritev podjetja ETRA je kakovost izdelkov in storitev ter nenehno izboljševanje ključnih procesov in tako s sistematičnim pristopom presegati zahteve odjemalcev ter dosegati zastavljene cilje poslovanja.

Pri uresničevanju ciljev politike kakovosti uporabljamo najsodobnejše pristope in pravila dobre prakse, ki so v skladu s področjem kjer se naš proizvod ali storitev uporablja. Leta 2011 smo pridobili certifikat ISO9001:2008 za osnovno dejavnost in smo ga v letu 2012 razširili še na področje gostinstva. V letu 2013 pa smo pridobili certifikat ISO114001:2004. Smo zavezani in izpolnjujemo zahteve HACCP-a. Izpolnjevanje zahtev in zavez se preverja na notranji presoji in vodstvenem pregledu. Kredibilnost certifikatov pa se potrjuje na vsakoletni presoji s strani presojevalcev neodvisne institucije SIQ-a.

Politika kakovosti pomeni zaveza:

 • Za izvajanje politike kakovosti v vseh oddelkih podjetja
 • Za nenehno izboljševanje in posodabljanje sistema vodenja kakovosti
 • Za izboljševanje izdelkov in storitev v skladu s pričakovanji in željami odjemalcev
 • Za spremljanje kakovosti procesov, izdelkov in storitev, postavljanju merljivih periodičnih ciljev, ki so usmerjeni k nenehnemu izboljševanju
 • Za zagotavljanje virov, ki bodo omogočali izvajanje politike
 • Za ozaveščanje in informiranje zaposlenih, dobaviteljev, partnerjev, odjemalcev o spremembah in novostih v vodenju sistema kakovosti, o izdelkih in storitvah
 • Za zagotavljanje primernega varnega in zdravega delovnega okolja
 • Za vključevanje zaposlenih v programe izobraževanja in izpopolnjevanja znanja z motiviranjem za kakovostno opravljanje delovnih obveznosti

S sprejeto politiko kakovosti so seznanjeni vsi zaposleni in je tudi na voljo vsem zainteresiranim stranem.  Preverjanje izvajanja politike kakovosti je stalna naloga vodstva podjetja in s tem tudi preverjanje na vodstvenem pregledu.

Celje, 01.12.2020
Franc Preložnik, direktor

OKOLJSKA POLITIKA

Sprejeta Okoljska politika pomeni za podjetje zavezo k trajnostnemu razvoju in zmanjševanju vseh vplivov na okolje.

Za uresničevanje zavez okoljske politike bomo:

 • Zagotavljali potrebne aktivnosti, s katerimi bomo posredno in neposredno prispevali k stalnemu izboljševanju ravnanja z okoljem in prprečevanja onesnaženja
 • Dosledno zagotavljali skladnost z zakonskimi in drugimi okoljskimi zahtevami
 • Skrbeli za učinkovito rabo vode, energentov, surovin in ostalih virov
 • Z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih povečevali njihovo zavest o varstvu okolja
 • Zaposlene in ostale zainteresirane obveščali o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem
 • Vplivali na odgovoren odnos do okolja pri pogodbenih partnerjih, kolikor bo to mogoče
 • S sistematičnim postavljanjem okoljskih ciljev in programov izboljševali stanje v okolju

Smernice za sistem ravnanja z okoljem so še posebej opredeljene v standardu ISO14001, ki smo ga pridobili v letu 2013.

Tudi s sprejeto okoljsko politiko so seznanjeni vsi zaposleni in je tudi na voljo vsem zainteresiranim stranem. Preverjanje izvajanja  okoljske politike je stalna naloga vodstva podjetja in s tem tudi preverjanje na vodstvenem pregledu.

Celje, 01.12.2020
Franc Preložnik, direktor